Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza – w Polsce jest to stały od 1991 r., najwyższy organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów w Polsce. Dotyczy to zarówno wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów samorządu terytorialnego i do Parlamentu Europejskiego oraz referendum. Jest organem władzy wykonawczej.

Przepisy które normują działalność PKW znajdują się w Kodeksie wyborczym opisanym ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku.

Skład Państwowej Komisji Wyborczej:

 • 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazanych przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
 • 3 sędziów Sądu Najwyższego wskazanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
 • 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Członków Państwowej Komisji Wyborczej, w drodze postanowienia, które podaje się do wiadomości publicznej oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Do składu Państwowej Komisji Wyborczej może wchodzić lub zostać powołany także sędzia w stanie spoczynku.

Państwowa Komisja Wyborcza wybiera ze swego składu przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego. Funkcję sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej pełni Szef Krajowego Biura Wyborczego, który uczestniczy w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

Przyczyny wygaśnięcia członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej:

 • zrzeczenia się członkostwa,
 • podpisania zgody na kandydowanie na Prezydenta Rzeczypospolitej,  posła,  senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego,
 • śmierci członka Komisji,
 • ukończenia 70 lat przez członka Komisji będącego sędzią w stanie spoczynku,
 • odwołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek prezesa, który wskazał sędziego jako członka Komisji.

Uzupełnienie składu Państwowej Komisji Wyborczej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o jej powołaniu. Uzupełnienie składu podaje się do wiadomości publicznej oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Obecny skład Państwowej Komisji Wyborczej:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan Jaworski - sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Andrzej Kisielewicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Stanisław Kosmal - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej
Bogusław Dauter - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Maria Grzelka - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
Andrzej Mączyński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
Janusz Niemcewicz - sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
Antoni Włodzimierz Ryms - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Stanisław Zabłocki - sędzia Sądu Najwyższego

W ostatnich latach do zadań Państwowej Komisji Wyborczej należało:

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców,
 • powoływanie okręgowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie okręgowych i obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań,
 • rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji wyborczych,
 • ustalanie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, a także wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych,
 • ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów w zakresie określonym przepisami prawa,
 • przedstawianie po każdych wyborach do Sejmu i do Senatu Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu informacji o realizacji przepisów i ewentualnych propozycji ich zmian,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawach.

Do szczegółowych zadań Państwowej Komisji Wyborczej należy też rozpatrywanie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych i partii politycznych.

Państwowa Komisja Wyborcza ustala swój regulamin oraz regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych (w szczególności: zasady i tryb pracy, sposób wykonywania zadań oraz sposób sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego).

 

Sondaże wyborcze

Dane procentowe. Sondaż dodany dnia roku, opracowany przez:

Aktualności
Artykuły
Partie polityczne reprezentowane w Parlamencie RP

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość

Twój Ruch

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Polskie Stronnictwo Ludowe

Solidarna Polska
Pozostałe partie polityczne
knp
Polska Razem Jarosława Gowina
knp
Kongres Nowej Prawicy
Unia Pracy
Unia Pracy
SDPL
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
PJN
Polska Jest Najważniejsza
DB
Demokracja Bezpośrednia
lpr
Liga Polskich Rodzin
pdd
Partia Demokratyczna – demokraci.pl
pk
Partia Kobiet
pl
Partia Libertariańska
ppp
Polska Partia Pracy
pps
Polska Partia Socjalistyczna
pr
Prawica Rzeczypospolitej
so
Samoobrona
sd
Stronnictwo Demokratyczne
ul
Unia Lewicy
upr
Unia Polityki Realnej
zieloni
Zieloni 2004
Mapa

Wybierz swój region, aby poznać Posłów oraz Senatorów RP

Parlament Europejski
Kliknij i zobacz Posłów Parlamentu Europejskiego
Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w 2019 roku
Nasze ankiety

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 / www.wyborywpolsce.pl

Wszystkie zamieszczane i publikowane informacje oraz zdjęcia podlegają ochronie praw autorskich.

Projekt i wykonanie: WEBTARGET